News Ticker

Stadgar

Våra stadgar:

||Silver Wheels Bergslagen & Bergslagens Drifting||

§1.                 Ändamål och verksamhetsplan

Silver Wheels Bergslagen är en ideell förening för killar och tjejer med intresse för motor och hobby. Vi har en lokal där vi träffas och umgås, där vi får information on kommande aktiviteter (utställningar, mässor, möten, träffar, mm), mekar, mm.

Verksamhetsplan:

·    Aktiviteter som främjar trafiksäkerhet och klubben

·    Drift av motorklubb, hobbyklubb och kamratklubb för likasinnade

·    Aktivt verka för att bevara motorkulturen. (oavsett typ Bil, Mc & Moped)

§2.                 Sammansättning.

Klubben består av de fysiska personer som upptagits i klubben som medlemmar.

 

§3.                 Beslut.

Besluten tas genom demokratisk röstning å medlemsmöten, årsmöten och extra årsmöten av närvarande fullvärdiga medlemmar.

§4.                 Firmateckning.

                      Klubbens konto tecknas av kassören och sekreteraren, var för sig

§5.                 Verksamhet och räkenskapsår.

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 Januari  t.o.m. 31 December

§6.                 Stadgeändringar.

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på ordinarie årsmöte med hela styrelsens deltagande och närvarande fullvärdiga medlemmar genom demokratisk röstning. Förslag till ändringar får ges såväl styrelse som fullvärdig medlem.

§7.                 Upplösning av klubben.

För upplösning av klubben krävs beslut på ordinarie årsmöte med minst hela styrelsen och minst 2/3 av antalet registrerade fullvärdiga medlemmar närvarande. I beslut om upplösning av klubben skall anges vad klubbens eventuella tillgångar skall användas till. T.e.x. till avbetalning av registrerade lån och skulder.

 

 

§8.                 Medlemskap.

Medlemskap beviljas efter ansökan och genom röstning av närvarande medlemmar på möte. Ansökan om medlemskap får avslås endast genom att det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål och intressen eller inverka negativt på klubbens ryckte och anseende. Person som fått ansökan beviljad har en prövotid på 6 månader och får under denna tid inte bära ryggmärke / ryggtryck.

§9.                 Utträde.

Medlem som självmant vill utträda ur klubben gör så med verkan f .r.o.m. det datum han eller hon själv väljer. Medlem som ej betalt medlemsavgiften får anses sålunda har begärt utträde ur klubben. Medlemskap upphör genom att ryggtryck avlägsnas och återlämnas till sittande styrelsemedlem.

§10.               Uteslutning, m.m.

Medlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att denne har försummat att betala medlemsavgift, motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens ryckte eller intressen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får klubben istället ge medlemmen en varning. 3 varningar ger automatisk uteslutning. Varningar utdelas av president eller vice president Uteslutning sker efter beslut i styrelsen. Ryggtryck avlägsnas och återlämnas till sittande styrelsemedlem.

§11.               Årsmöte och extra årsmöte.

Årsmötet, som är klubbens högsta beslutande organ, håll före utgången av januari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast 2 veckor före mötet tillställas medlemmarna.

§12.               Förslag till ärenden att behandla på årsmötet.

Såväl styrelse som fullvärdig medlem får avge förslag att behandla på årsmötet.

§13.               Rösträtt.

Medlem som betalt medlemsavgift har rösträtt på såväl möten som årsmöte. Medlem som går sin 6 månaders prövotid har dock inte rösträtt förrän fullvärdigt medlemskap har inträtt.

§14.               Beslutsförhet.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är deltagande på mötet.

 

§15.               Ärenden vid årsmötet.

                      Vid årsmöte skall följande behandlas och protokollföras:

·         Val av styrelsemedlemmar eller beslut om förlängd mandatperiod

·         Redovisning av klubbens ekonomi

·         Fastställande av medlemsavgift

 

§16.               Styrelse, ledning och kansli.

Ledningen består av följande:

·         Ägare av föreningen och President i den samma Peter Adolfsson

·         Delägare och Kassör i den samma Bettan Adolfsson

·         Sekreterare i den samma (Vakant)

·         Vice ordförande i den samma Leif Bergh

Denna ledning sitter kvar till dess ledamöter själva vill avgå. Detta innebär att Silver Wheels Bergslagen’s styrelse inte kan avsätta ledningen och dess ledamöter. Endast ordförande i ledningsgruppen kan påverka dess sammansättning.

Styrelsen förblir som förut med de ledamöter som skall ingå och har invalts i den samma av medlemmarna i föreningen. Kansliet kommer att sköta om de viktiga punkterna inom föreningens verksamhet så som ansökningar, skatte och deklarations frågor, och övrigt som är prioriterat inom verksamheten. Detta är godkänt och  inskrivet vid skatteverket.

 

§17.               Styrelsens åligganden.

När årsmötet inte är samlat är styrelsen klubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter. Styrelsen skall ansvara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmanas intressen.

Det åligger styrelsen att:

·         Tillse att klubbens gällande lagar och bindande regler iakttas.

·         Verkställa av möten fattade beslut.

·         Planera, leda och fördela arbetsuppgifterna inom klubben.

·         Förbereda årsmöten och medlemsmöten.

                     

Presidenten:

Presidenten är klubbens officiella representant. Presidenten skall leda Styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka klubbens stadgar och övriga för klubben bindande regler och beslut efterlevs. Har presidenten förhinder skall vice presidenten träda in i presidentens ställe. Styrelsen skall besluta om arbetsfördelning av arbetsuppgifter i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

                      Sekreteraren:

·         Se till att klubben söker bidrag från stat, kommun m.fl.

·         Förbereda styrelsens sammanträden och möten

·         Föra protokoll över styrelse- och medlemsmöten

·         Föra medlemsförteckning

·         Skicka ut kallelse och inbjudningar

·         Se till att klubbens handlingar hålls i ordning och i säkert förvar

·         Se till att fattade beslut har verkställts

·         Om inte presidenten bestämmer annat, underteckna utgående handlingar.

 

 

                      Kassören:

·         Se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till klubben

·         Föra bok över klubbens räkenskaper.

·         Utarbeta underlag för budget

·         Se till att klubbens skatter, avgifter och skulder betalas i tid.

·         Se till att klubbens byggnader och tillhörigheter är försäkrade

·         I förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration

§18.               Kallelse, beslutsmässighet och omröstning.

Styrelsen sammanträder när någon i styrelsen begär det eller vid behov. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ordinarie ledamöter kallats och är närvarande. Alla beslut sker genom demokratisk röstning. Vid lika röstantal har presidenten utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall kan presidenten besluta om omröstning kan ske per telefon.

§19.               Stödmedlemmar.

Stödmedlemmar har på möten närvaro- och yttranderätt. Stödmedlemmen har inte rösträtt.